Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego „Zdrowe Sezonowe”

1       WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringu dietetycznego „Zdrowe Sezonowe” przez Małgorzata Bielicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PERFEKT MAŁGORZATA BIELICKA, ul. Zgoda 12 lok. 8, 00-012 Warszawa, NIP 5252038766, REGON 016152849 (dalej jako „PERFEKT”), w tym zasady zawierania umów (zamówień), realizacji świadczenia (zamówienia), warunki dostawy, zasady zamiany i anulowania zamówień oraz inne kwestie dotyczące cateringu.

2       DEFINICJE

Dzień Roboczy Jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9-17.
Formularz Zamówienia Formularz, który wymaga wypełnienia przez Klienta w celu złożenia Zamówienia w sposób określony w pkt. 4.1, a który jest dostępny pod następującym adresem:
http://www.zdrowesezonowe.pl/koszyk/
PERFEKT Działalność gospodarcza prowadzona przez Małgorzatę Bielicką pod firmą PERFEKT MAŁGORZATA BIELICKA, ul. Zgoda 12 lok. 8, 00-012 Warszawa, NIP 5252038766, REGON 016152849, świadcząca usługi cateringu dietetycznego o nazwie Zdrowe Sezonowe.
Klient Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do zawarcia umowy z PERFEKT i korzystania z jej usług w zakresie cateringu dietetycznego Zdrowe Sezonowe.
Potwierdzenie Zamówienia E-mail wysyłany przez PERFEKT na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stanowiący potwierdzenie złożonego elektronicznie, drogą e-mailową lub telefoniczną Zamówienia.
Regulamin Oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego „Zdrowe Sezonowe”.
Umowa Ma znaczenie nadane w pkt. 3.3.
Zamówienie Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Zdrowe Sezonowe w ramach jednej z wybranych diet, obejmująca 5-cio posiłkowy zestaw, na który składa się: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, zaś w przypadku opcji LunchBox – ustaloną z Zamawiającym liczbę posiłków.


3       POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. PERFEKT zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Formularzu Zamówienia.
3.2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług PERFEKT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.3. Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia stanowi umowę zawieraną pomiędzy PERFEKT a Klientem („Umowa”). Jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
3.4. Adres e-mail, na który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą Zamówień jest następujący: kontakt@zdrowesezonowe.pl

4       ZŁOŻENIE I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Złożenie Zamówienia odbywa się: (1) on-line całodobowo poprzez Formularz Zamówienia, (2) drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 519 805 500, lub (3) drogą mailową na adres kontakt@zdrowesezonowe.pl, na 2 Dni Robocze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
4.2. Biuro PERFEKT pracuje w godzinach od 9 do 17 w Dni Robocze od poniedziałku do piątku. Wszelka korespondencja/zgłoszenia otrzymane przez PERFEKT po godzinach roboczych będą rozpatrywane w następnym Dniu Roboczym.
4.3. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
4.4. Warunki każdego Zamówienia dokonanego przez Klienta są potwierdzane oświadczeniem (tj. Potwierdzeniem Zamówienia) przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta i z tą chwilą (wysłania e-mail) dochodzi do zawarcia Umowy.
4.5. W ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie domniemywa się, że treść Zamówienia wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia jest zgodna z wolą Klienta, zaś Klient nie ma prawa do reklamacji związanych z treścią Zamówienia.
4.6. Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane czyli imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres dostawy, informację o alergiach oraz o miejscu dostawy cateringu (tj. pozostawienia torby z posiłkami przez kuriera PERFEKT) potrzebne do złożenia i realizacji Zamówienia oraz w celu późniejszej możliwości skontaktowania się z nim.

5       REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Płatność za zamówienie musi zostać uiszczona najpóźniej na 2 Dni Robocze przed planowanym terminem pierwszej dostawy. Jeżeli płatność za dietę nie zostanie uregulowana w terminie, zamówiona usługa zostanie anulowana.
5.2. Opłatę za Zamówienie należy uiścić poprzez serwis PayU.
5.3. Dokonanie płatności poprzez serwis PayU jest ostatecznym potwierdzeniem i przyjęciem wszystkich warunków Zamówienia, w tym stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
5.4. W szczególnych przypadkach, płatność może odbyć się gotówkowo, w pierwszym dniu dostawy u kierowcy, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta.
5.5. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane przez Klienta w temperaturze 2-6 stopni Celsjusza. Posiłki powinny być skonsumowane maksymalnie w przeciągu dwóch dni od momentu ich otrzymania przez klienta. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania lub spożycia posiłków po terminie ważności przez Klienta, PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za ich późniejszą zdatność do spożycia.
5.6. PERFEKT zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy (w szczególności odmowy akceptacji Regulaminu lub innych warunków);
b) naruszenia Regulaminu;
c) bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zamówienia;
d) pozyskania informacji o przeciwwskazaniach żywieniowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.7. PERFEKT zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia

6       WARUNKI DOSTAWY

6.1. Dostawa cateringu Zdrowe Sezonowe realizowana jest codziennie na adres podany przez Klienta w Zamówieniu w godz. 2:00-8:00.
6.2. PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru diety pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem.
6.3. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko PERFEKT za wyjątkiem sytuacji, w których dostawa nie będzie możliwa z winy Klienta, a nie zostanie to zgłoszone PERFEKT co najmniej cały jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia. W takich wypadkach Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień.
6.4. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy poza obszarem Warszawy zostały określone na stronie internetowej PERFEKT: http://www.zdrowesezonowe.pl/cennik/
6.5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy PERFEKT (siła wyższa, warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwiających dostawę, PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

7       ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Odwołanie Zamówienia może nastąpić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej dwa Dni Robocze przed planowaną faktyczną realizacją Zamówienia.
7.2. W przypadku planowanej zmiany adresu dostawy, należy zgłosić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej cały jeden Dzień Roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia.
7.3. PERFEKT dopuszcza możliwość dokonywania zmian Zamówienia (w wybranym wariancie cateringu), jednakże bezwzględnym warunkiem zmiany jest wcześniejsze ustalenie wszystkich jej warunków z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany mogą dotyczyć jedynie diet oferowanych przez PERFEKT.
7.4. Po zrealizowaniu pierwszej dostawy nie ma możliwości anulowania złożonego i opłaconego Zamówienia.
7.5. Dopuszcza się przepisanie diety na inną wskazaną osobę. W takim wypadku domniemywa się, że wraz z rozpoczęciem dostawy do osoby wskazanej przez Klienta, następuje akceptacja przez nią Regulaminu i warunków dostawy Zamówienia. Zmianę taką należy zgłosić z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
7.6. Istnieje możliwość zawieszenia dostaw na czas z góry określony.
7.7. Informacje o zawieszeniu należy składać e-mailowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
7.8. Dokonanie wszelkich zamian w Zamówieniu opisanych w niniejszym pkt. 7 z naruszeniem określonych terminów, może się wiązać z obciążeniem Klienta wynikającymi stąd kosztami oraz opóźnieniem dostawy, za co PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności.
7.9. W przypadku woli kontynuacji dostaw diety, należy skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 519 805 500, lub  drogą mailową na adres kontakt@zdrowesezonowe.pl na co najmniej 2 Dni Robocze przed wyznaczoną datą zakończenia Zamówienia w celu jego wznowienia lub sformułowania na nowo.

8       POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia, wyrażając jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
8.2. Administratorem danych osobowych Klientów jest PERFEKT.
8.3. Uzyskane dane nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu należytego świadczenia przez PERFEKT usług cateringu dietetycznego.
8.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od PERFEKT informacji handlowych w rozumieniu stosownych przepisów tj. na wykorzystywanie jego danych osobowych przez PERFEKT w celach informowania o promocjach, ofercie, itp.
8.5. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić PERFEKT o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia lub drogą telefoniczną.
8.6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

9       WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez PERFEKT (tj. realizacja usług gastronomicznych, mających ze swej natury krótki termin do spożycia), na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyłącza się względem Klienta będącego konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
9.2. Dopuszczalny zakres zmiany treści/cesji łączącej PERFEKToraz Klienta Umowy/Zamówienia został uregulowany w pkt. 7 Regulaminu.

10     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia należy składać w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, na adres e-mailowy wskazany w pkt. 3.4.
10.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, ewentualną dokumentację fotograficzną, oraz wskazanie okresu czasu, którego dotyczy reklamacja i zwięzły opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
10.3. W przypadku reklamacji dotyczących niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
10.4. Reklamacje rozpatrywane są przez PERFEKT w terminie 10 Dni Roboczych, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, które rozpatrywane są niezwłocznie.
10.5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 10.1. i 10.3., reklamacja nie będzie rozpatrywana.
10.6. Odpowiedź na reklamację PERFEKT przekazuje Klientowi na piśmie.

11     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie usług i realizację Zamówienia przez PERFEKT.
11.2. PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania diety pomimo istniejących przeciwwskazań, o których Klient nie poinformował PERFEKT przed rozpoczęciem dostaw cateringu.
11.3. Klient jest w tym zakresie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z lekarzem.
11.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.